Vad är våld?

Våld kan sägas finnas när människor hindras från att uppnå sin fulla potential på sätt som hade kunnat undvikas. Det är en bredare definition av våld än vad de flesta av oss är vana vid, men den hjälper oss att hitta grundorsaker till konflikter och att förstå hur våldsspiraler uppkommer och upprätthålls. Fredsforskaren Johan Galtung gjorde en uppdelning av våld i olika typer.

  • Direkt våld kan vara fysiskt eller psykologiskt, och kännetecknas av att det finns en tydlig förövare som utövar våldet mot ett offer.
  • Strukturellt våld består av strukturer och system som ger olika människor olika förutsättningar i livet, och i förlängningen också kan påverka den fysiska och psykiska hälsan. Här ingår fattigdom, ekonomiska orättvisor, olika former av  diskriminering och andra typer av förtryck.
  • Kulturellt våld är de normer och attityder som finns i samhället som gör att vi blundar för och inte ingriper mot det direkta och strukturella våldet. Det kan till exempel vara fördomar om vissa grupper.  

Ibland illustreras de olika typerna av våld med ett isberg. Det direkta våldet är det som syns ovanför ytan, medan det strukturella våldet är isbergets bas under vattnet. Det kulturella våldet är vattnet och luften, som håller isberget fruset och flytande. Direkt, strukturellt och kulturellt våld hänger ihop, och en våldsspiral handlar ofta om att de olika typerna av våld spär på varandra på olika sätt. Att arbeta ickevåldsligt innebär alltså att arbeta mot de olika formerna av våld utan att använda dem själv.

Dela den här sidan